Podmínky použití osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a souvisejících platných právních předpisů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

My, společnost KINGFISHER CB DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Pražská tř. 1813/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 096 24 988 (dále také jako „správce“), tímto informujeme o způsobech zpracování osobních údajů v souladu s GDPR za účelem splnění své zákonné informační a poučovací povinnosti vůči osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále jen „subjekt údajů“).

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

V. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

VI. Doba zpracování osobních údajů

U souhlasu se zpracování osobních údajů je doba zpracovávání osobních údajů v závislosti na účelu a rozsahu zpracování výslovně vyjádřena v textu samotného souhlasu. V případě odvolání souhlasu přestane správce uchovávat Vaše osobní údaje, pokud nebude mít k dalšímu zpracovávání jiný právní titul. V případě, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro toto plnění.

V případě jednání mezi správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, bude správce zpracovávat poskytnuté osobní údaje nejdéle po dobu 3 měsíců od příslušného jednání. Dále bude správce zpracovávat poskytnuté údaje s přihlédnutím k obecné subjektivní promlčecí lhůtě po její trvání a po dobu 2 let po skončení záručních práv.

Výše uvedené lhůty se neuplatní v případech, kdy jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vyplývají-li z relevantních právních předpisů odlišné doby uchovávání osobních údajů, uplatní se doby uvedené v takových předpisech.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

VIII. Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování, případně máte právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Správce Vám poskytne tyto údaje na základě žádosti bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

IX. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na náš kontaktní email.